ಚುನಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಕಣದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ..ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು.. 100% ಮತದಾನ ನಡೆಯಲು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ.. ನಾನು ಈ ಕಳಕಂಡ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮತದಾರ..

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಓಟರ್ ಐಡಿ ನಂ ತಿಳಿಸಿ

Whatsapp Number

Telegram Number

ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಉಪ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡ ತಿಳಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಯಾವುದು.. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡು ಪ್ರದೇಶ ದ ಹೆಸರು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ

ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ

ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಹೆಸರು

ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲೋಕಸಭೆಯ ಹೆಸರು

ನೀವು ಪಧವೀದರರಾಗಿ ಓಟ್ ಮಾಡಲು ನೊಂದಾಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿ..

ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓಟ್ ನೊಂದಾಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ..

ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ / ಕೋ ಅಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸೋಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ.