SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Raciborzu (kod pocztowy 47-400), ul. Piaskowej 7, tel.: +48 32 414 92 12, adres e-mail: info@sunex.pl (dalej jako: SUNEX), informuje, że jest administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm., dalej: UODO) oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Tekst mający znaczenie dla EOG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1, dalej RODO), które przetwarza w związku z przesłanym zapytaniem.
Przetwarzanie danych osobowych przez SUNEX dokonywane jest zgodnie z postanowieniami RODO oraz UODO jak również ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.). W związku z celami, dla których SUNEX przetwarza Pana/Pani dane osobowe ich odbiorcą mogą być podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora, np. dostawcy usług IT lub kancelarie prawne.
Ponadto, w związku z faktem, iż SUNEX zleca spółce Polska Ekologia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu (kod pocztowy: 47-400), ul. 1 Maja 7E, NIP: 5222447187, REGON: 014853476, KRS: 0000071647 (dalej: Polska Ekologia) obsługę klienta indywidualnego, dane osobowe udostępnione przez Panią\Pana mogą zostać powierzone Polskiej Ekologii, w związku z przesłanym przez Pana\Panią zapytaniem oraz w celu jego realizacji.

 

Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego zapytania.

 

W związku z przetwarzaniem Pani\Pana danych osobowych przysługuje Pani\Panu prawo do:

 


·żądania od Administratora dostępu do Pani\Pana treści danych osobowych,

·żądania od Administratora sprostowania Pani\Pana danych osobowych,

·żądania od Administratora usunięcia Pani\Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),

·żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,

·cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,

·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

·przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

·wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie przez SUNEX moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do uzyskania odpowiedzi


pole wymagane